Jaarbericht 2021 Rosa Novum: terugblik op resultaten en impact

Hoveniersbedrijf Rosa Novum is een sociaal bedrijf. Daarom leggen wij verantwoording af over de sociale impact die wij in 2021 hebben bereikt. Want ook in 2021 hebben we hard gewerkt aan arbeidsparticipatie, re-integratie en ontwikkelkansen. In dit jaarbericht geven we inzicht in onze missie, de manier waarop we aan die missie hebben gewerkt en de sociale impact die we hebben bereikt in 2020. Ook vertellen we iets over onze klanten, kwaliteit en duurzaamheid. 

Onze missie

Rosa Novum is een hoveniersbedrijf dat zinvol, betaald werk en ontwikkelkansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking, in groenonderhoud. Tegelijkertijd willen we de beste sociale hovenier van Nederland zijn voor onze klanten. Deze combinatie drukken we uit met ons motto Goed voor elkaar.

54 collega’s

Er werken, leren en re-integreren 54 mensen bij Rosa Novum in 2021. Op 8 collega’s na hebben alle collega’s een formeel vastgestelde arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn opgenomen in het doelgroepregister en/of re-integreren via een zorginstelling en/of met toestemming van het UWV. Concreet gaat het om mensen met autisme, ADHD, een lichte verstandelijke beperking of moeilijk lerenden en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Tabel: verloop groei in aantallen medewerkers per jaar Rosa Novum. Medewerkers starten met een jaarcontract en komen daarna normaal gesproken in vaste dienst.

Soort contract2018 (start RN)201920202021
in dienstdoelgroepbepaalde tijd131222
onbepaalde tijd5141516
deta’s0444
geen doelgroepbepaalde tijd0113
onbepaalde tijd2567
deta’s1222
in dienst (stage/reintegratie)stagiaires/re-integratie03812

Hercertificering Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO 30+)

Volgens de nieuwe meting voor de PSO-prestatieladder die in november 2021 is uitgevoerd (Rosa Novum is PSO 30+ gecertificeerd) behoort 75,2% van de medewerkers van Rosa Novum tot de zogenaamde PSO-doelgroep. Dat betekent een toename met 16%: in 2019, de eerste meting die werd uitgevoerd, scoorde Rosa Novum 59% (meetpunt PSO 30+ was in november 2021). Voor het PSO 30+- certificaat moet het minimaal 30% zijn. Rosa Novum scoort dus ver boven de norm. Lees ook ons nieuwsbericht: Rosa Novum scoort 16% hoger bij hercertificering PSO-30+ .

Rosa Novum is sinds 2019 PSO 30+ gecertificeerd. in 2021 werd de hercertificering met vlag en wimpel behaald.

Sociale impact in West-Nederland 

In ons vorige jaarbericht konden we voor het verslag doen van de sociale impact van onze nieuwe vestiging in de regio Leiderdorp. Vanuit deze plek bedienen we de regio Alphen, Leiden, Amsterdam, Kaag en Braassem. In 2020 is er gestart met een groep van 4 man, 3 ‘doelgroepers’ en een voorman.  De groep is inmiddels uitgebreid met een medewerker met een SW-indicatie die in een proefplaatsing is gestart en per februari 2022 in dienst komt. Ook zijn er in het najaar 2 nieuwe collega’s geworven die per 1 januari 2022 zijn gestart. Dit is uitstekend begeleid door Rijnvicus  Home – Rijnvicus.

Meting sociale impact

De meting van de sociale impact leiden we af van onze missie. In 2020 hebben we daar indicatoren voor geformuleerd. Ook medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim zijn als indicator opgenomen, (medewerkerstevredenheid zien we in deze fase als indicator voor betekenisvol werk). Niet alle indicatoren kunnen al gemeten worden maar de eerste stappen zijn gezet. Hieronder is de realisatie van sociale doelen in 2021 in beeld gebracht (let op: de percentages van het PSO-meetinstrument kunnen iets afwijken van onze eigen metingen).

Doel en indicatoren

Betaalde en duurzame arbeidsplaatsen creëren en werk bieden voor mensen met een arbeidsbeperking (tov 2021):Totaal: 54 medewerkers waarvan 75, 2 % een afstand tot de arbeidsmarkt heeft
a. toename in aantal contracten (bepaald en onbepaald) met 5 mensen per jaar;Toename van bepaalde en onbepaalde contracten van 10 ‘doelgroepers’
b. 80% van de mensen heeft een contract van bepaalde of onbepaalde tijd;81,5% % van de medewerkers heeft een contract, 11% is stagiair of re-integratiekandidaat, 7,4% is gedetacheerd bij Rosa Novum.
Doel is na 1 jaarcontract een vast dienstverband aan te gaan. In 2021 hebben 8 medewerkers een vast contract gekregen.
c. aantal mensen in sociale detachering*Een afname met 1 (van 4 naar 3). Een van de gedetacheerden is in vaste dienst gekomen.

Conclusie creëren duurzame banen

2021 was een impactvol jaar met een toename van 10 medewerkers en 8 collega’s die een vast contract kregen.
In 2021 is er een vakbekwame voorman/uitvoerder geworven om leiding te geven aan een nieuw te starten aanlegploeg en het kader van Rosa Novum te versterken. Verder stapte een door IW4 gedetacheerde collega over naar Rosa Novum (kwam in vaste dienst), stapte een collega met een SW-indicatie over van zusterbedrijf Van Ginkel Veenendaal naar Rosa Novum om voorman te worden. Ook kwam er iemand vanuit een langdurig ziektetraject bij een andere werkgever bij Rosa Novum in dienst. Tot slot is er een groei waarneembaar in het beschut werk (toename met 3 plaatsen).
In 2021 zijn er 2 mensen vanuit de bijstand aangeboden aan Rosa Novum maar die hebben hun proefperiode niet volgemaakt en zijn daarom niet meegeteld in de overzichten.


In 2021 kregen 8 collega’s een vast contract bij Rosa Novum.

Doel en indicatoren

Werkenden ontwikkelen –binnen hun vermogen- tot breed inzetbare en zelfstandige medewerkers Realisatie 2021
a. aantal medewerkers in praktijkleren/met behaalde MBO-verklaring.

 

In 2021 deden 9 medewerkers mee aan praktijkleren met MBO-verklaring(derde leerweg): 8 deden MBO-niveau 2, 1 deed MBO-niveau 1. Dit is een toename met 2 personen tov 2020.
b. toename aantal (nieuw aangeleerde) taken/werkprocessen, vastgelegd in inzetbaarheidsmatrix.Nog niet goed meetbaar, wordt wel vastgelegd
c. aantal aanvullende opleidingenIn 2021 waren weinig opleidingen mogelijk door Corona. Deze zijn verplaatst naar 2022. Wel heeft er een herhaling BHV plaatsgevonden voor 14 deelnemers.

Conclusie leren en ontwikkelen

Praktijkleren ligt volledig op koers. Er is een toename aan deelnemers te zien en het instrument werkt als een trein. De deelnemers zijn breder inzetbaar geworden omdat ze meer werkprocessen zelfstandig kunnen uitvoeren. De verklaringen worden in 2022 uitgereikt.

Praktijkleren, les hanteren van de stokzaag

Les ‘leren snoeien van bomen en beplantingen’

Praktijkleren met MBO-verklaring

Voor sommige mensen is het behalen van een mbo-diploma of mbo-certificaat een brug te ver. De praktijkverklaring biedt dan uitkomst: praktische scholing, op de werkplek, door een leermeester van het bedrijf. Het gaat om collega’s zonder startkwalificatie, die daardoor moeilijk in et reguliere MBO-onderwijs terecht kunnen. Of het gaat om mensen die moeite hebben met taal of vanwege een beperking geen regulier diploma kunnen halen.
Rosa Novum werkt hierin samen met AOC Aeres Velp. Voor meer informatie bezoek de website van het SBB.

Doel en indicatoren

Niet-werkenden, stagiaires en re-integratiekandidaten helpen ontwikkelen richting een duurzame, betaalde arbeidsplaats.Realisatie 2021
a. aantal mensen in trajecten (werkfit/re-integratie, leer-werk)

 

In 2021 re-integreerden er 3 mensen bij Rosa Novum. Dit was gelijk aan 2021.
b. aantal stagiaires VSO/PRO, BBL Entree, niveau 2

 

In 2021 waren er 2 leerlingen uit het praktijkonderwijs aan de slag. Daarnaast volgden 2 collega’s een BBL-MBO-2 opleiding.

 Conclusie toeleiding naar werk

Rosa Novum wil in elke ploeg een leerling plaatsten(7 onderhoudsploegen in 2021). De instapeis is dat zij een achtergrond hebben in het praktijkonderwijs en/of een arbeidsbeperking. Het is nog niet duidelijk of deze doelgroep groot genoeg is om in elke ploeg een leerling te plaatsen. Er wordt nauw samengewerkt met Aeres Velp en Pantarijn Wageningen om leerlingen met een extra begeleidingsbehoefte te plaatsen.

Re-integratie en proefplaatsingen

Re-integratie was bij de start van Rosa Novum niet voorzien als kerntaak. Maar we worden zo vaak gebeld door re-integratiebureaus en zorgorganisaties of we een plek kunnen bieden aan iemand die de arbeidsmarkt weer wil verkennen, dat we nu daarvoor plekken creëren. In 2021 ging dit om 3 mensen met een psychische kwetsbaarheid die onder andere bij ons binnen kwamen via Pro Persona, Abrona of andere ambulante hulpverleners en re-integratiecoaches. Daarnaast hebben er 3 mensen in een proefplaatsing  gewerkt.  Een van hen heeft een contract gekregen in 2022. De andere twee vervolgen hun traject in 2022.

Doelen en indicatoren

Ziekteverzuim: het ziekteverzuimpercentage is 5% of lager.In 2021 was het ziekteverzuim 5,8%.
Medewerkerstevredenheid: medewerkers en kandidaten geven hun tevredenheid over het werk bij Rosa Novum minimaal een 8. In 2021 gaven medewerkers hun tevredenheid het rapportcijfer 8.2. In 2020 was dit een 8.4.

Medewerkerstevredenheid 

Rosa Novum meet de medewerkerstevredenheid op 2 manieren. In de jaargesprekken wordt gevraagd naar een rapportcijfer met toelichting. En om de 2 jaar wordt er een kwalitatief gesprek per ploeg gevoerd over factoren die hun betrokkenheid beïnvloeden zoals leiding, werkdruk, uitdaging en ontwikkelmogelijkheden, autonomie, communicatie en informatievoorziening, ea.

Conclusie ziekteverzuim en medewerkerstevredenheid

Het ziekteverzuim is iets hoger dan de doelstelling maar gezien de Corona-periode is dit verklaarbaar. De medewerkerstevredenheid is met 2/10de gedaald. Dit is een normale variatie gezien de groei van het bedrijf.

Communicatie

Rosa Novum is een bedrijf met een verhaal. Dat verhaal delen we graag omdat we denken dat dit bijdraagt aan de acceptatie van mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven. Dit doen we via onze sociale mediakanalen (Facebook en Linkedin), door deelname aan initiatieven van WSP’s, via presentaties op verzoek en via (regionale) media. Volg ons via LinkedIn/Rosa Novum of Facebook/Rosa Novum of bekijk onze website www.rosanovum.nl.

Netwerken en samenwerkingsverbanden

Rosa Novum deelt zijn kennis en ervaring met andere werkgevers. Dat doen we in diverse netwerken waaronder het Werkgeverspanel van het Werkgevers Servicepunt regio Foodvalley, werkgeversnetwerk ION, de pilot Praktijkleren regio Foodvalley, en de projectgroep psychische kwetsbaarheid van de Normaalste Zaak. Interessant om in dit kader te vermelden is de samenwerking met 50l50 Green van het Leger des Heils in Amsterdam. In een pilot leren we cliënten van het Leger des Heils het groenvak en ontstaat er voor hen zicht op betaald werk.

Onze klanten en klanttevredenheid

Rosa Novum werkte in 2021 voor zo’n 123 vaste opdrachtgevers/klanten. Het grootste deel van de omzet van Rosa Novum kwam voor rekening van (semi-)publieke opdrachtgevers. Denk aan woningbouwcoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (eerste plaats), gemeenten (tweede plaats), scholen (derde plaats) en zorgorganisaties. Maar ook bedrijven zijn volop klant bij Rosa Novum en leveren nog altijd het grootste volume in aantallen klanten (in omzet staan ze op de vierde plaats). Onze opdrachtgevers vinden het belangrijk om hun geld maatschappelijk verantwoord besteden.

In 2021 is onder 123 klanten de klanttevredenheid gemeten. We ontvingen 36 ingevulde enquêtes terug.  86% van de respondenten is tevreden of zeer tevreden met de dienstverlening van Rosa Novum. 5 respondenten zijn soms tevreden, soms ontevreden. Geen enkele respondent is ontevreden. Deze cijfers bevestigen dat we op de juist weg zijn als het gaat om onze missie om het beste sociale hoveniersbedrijf van Nederland te worden.

Kwaliteit en duurzaamheid

Rosa Novum is een marktconform hoveniersbedrijf en toont dit aan met 2 certificeringen, namelijk BRL Groenkeur Groenvoorzieningen en Iso 9001. Zowel de procesinrichting, de managementkwaliteit als de vakinhoudelijke kwaliteit zijn daarmee geborgd. Daarnaast werkt Rosa Novum als onderdeel van de Koninklijke Ginkel Groep aan verduurzaming van de bedrijfsvoering. In dat kader zijn we gecertificeerd voor de Sustainable Development Goals en de CO2 prestatieladder. Maatregelen die vanaf 2019 al genomen zijn:

  • elektrisch gereedschap, tenzij…;
  • in 2021 is Rosa Novum overgestapt op duurzame bedrijfskleding, reparatie en recycling van oude bedrijfskleding;
  • verduurzaming van wagenpark daar waar mogelijk (1 elektrische personenwagen, 3 caddy’s rijden op CNG-gas);
  • ecologisch beheer daar waar mogelijk (gericht op behoud van biodiversiteit).

Conclusie en volgende stappen

Rosa Novum heeft een goed 2021 achter de rug. Het heeft met 54 werk- en leerplekken, nieuwe arbeidscontracten en praktijkleren een goede sociale impact bereikt en ook de klanten zijn tevreden. We zijn en hebben het conform onze pay off goed voor elkaar. Het belangrijkste doel voor 2021, de beoogde minimale groei met 5 medewerkers (en dus de bijbehorende omzetgroei) is meer dan gerealiseerd, er kwamen 10 doelgroepers in dienst. Maar graag realiseren we meer groei. Daarom oriënteren we ons op mogelijke nieuwe vestigingen, bijvoorbeeld in de regio’s Amsterdam en Arnhem/Apeldoorn. Daarover hopelijk meer in het jaarverslag van 2022.