JAARBERICHT 2020 ROSA NOVUM. TERUGBLIK OP RESULTATEN EN IMPACT

Hoveniersbedrijf Rosa Novum is een sociaal bedrijf. Daarom leggen wij met dit jaarbericht verantwoording af over onze sociale prestaties in 2020. Want ook in dit Corona-jaar hebben wij hard gewerkt aan arbeidsparticipatie. In dit jaarbericht geven we inzicht in onze missie, de manier waarop we aan die missie hebben gewerkt en de sociale impact die we hebben bereikt in 2020.

ONZE MISSIE

Rosa Novum is een hoveniersbedrijf dat zinvol, betaald werk en ontwikkelkansen biedt aan mensen met een arbeidsbeperking, in groenonderhoud. Tegelijkertijd willen we de beste sociale hovenier van Nederland zijn voor onze klanten. Deze combinatie drukken we uit met ons motto Goed voor elkaar.

ONZE COLLEGA’S

In 2020 werkten, leerden of re-integreerden er 42 mensen bij Rosa Novum (peildatum augustus 2020). Op 7 collega’s na heeft iedereen een formeel vastgestelde arbeidsbeperking of afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zijn opgenomen in het doelgroepregister of re-integreren via een zorginstelling en/of met toestemming van het UWV. Concreet gaat het om mensen met autisme, ADHD, een lichte verstandelijke beperking of moeilijk lerenden en mensen met een psychische kwetsbaarheid.

Volgens de meting voor de PSO-prestatieladder die in 2019 is uitgevoerd (Rosa Novum is PSO 30+ gecertificeerd) voldoet 59,9 % van ons personeelsbestand aan de doelgroepeis die dit certificaat stelt (let op: meetpunt PSO 30+ was in november 2019, bovenstaande cijfers zijn per augustus 2020). Het moet minimaal 30% zijn.

Overzicht van de collega’s van Rosa Novum:

Indicatie/stage/re-integratie/loopbaanoriëntatie Aantal collega’s
Banenafspraak/participatiewet14
Beschut werk/participatiewet2
Wsw-indicatie vast contract10
WSw-indicatie gedetacheerd4
Re-integratie/loopbaanoriëntatie3
Stagiair Bol niveau 11
Statgiair BBL-niveau 11
Voormalige bijstand (geen indicatie)2
Geen indicatie5
Totaal42

 


De medewerkers van Rosa Novum op 1 januari 2019. Op dit moment werken er heel wat meer mensen, namelijk 42!

NIEUWE VESTIGING, OOK SOCIALE IMPACT IN WEST-NEDERLAND

In ons vorige jaarbericht kondigden we het al aan: op de locatie van de vestiging Van Ginkel West-Nederland in Oud Ade, starten we met een nieuwe vestiging, Rosa Novum West-Nederland. In 2020 is er gestart met een groep van 4 man, 3 ‘doelgroepers’ en een voorman. Vanuit deze plek bedienen we de regio Alphen, Leiden, Kaag en Braassem. De groep is in een jaar tijd in staat gebleken een flink pakket groenonderhoud uit te voeren voor onder andere de Hogeschool Leiden, Basalt Leiden, woningbouwcorporatie Rijnhart Wonen en de gemeente Kaag en Braassem. Deze vliegende start kon worden gemaakt dankzij de steun en betrokkenheid van de vestiging van Van Ginkel West-Nederland van de Koninklijke Ginkel Groep.

Paul en Jeroen, 2 leden van de nieuwe ploeg in Leiderdorp

Leren bij Rosa Novum

Onderdeel van de missie van Rosa Novum is het bieden van ontwikkelkansen. Dit doen we op 4 manieren:

 • het bieden van formele stages  aan leerlingen uit het VSO/Praktijkonderwijs en het MBO;
 • certificaat gebonden opleidingen (vakgerichte cursussen);
 • cursussen gericht op preventie (omgaan met piekeren bijvoorbeeld);
 • praktijkleren met MBO-verklaring.

Praktijkleren met MBO-verklaring is een nieuwe vorm van leren. Het is vooral bedoeld voor werkzoekenden en werkenden zonder startkwalificatie, voor wie het behalen van een volledig mbo-diploma of een mbo-certificaat niet haalbaar lijkt. Maar ook mensen met een startkwalificatie, voor wie een diploma of certificaat niet haalbaar is, kunnen in aanmerking komen. Rosa Novum doet mee aan de Pilot Praktijkleren in de arbeidsmarktregio Foodvalley en werkt daarbij samen met de groene MBO-opleiding Aeres in Velp.

ONZE KLANTEN EN KLANTTEVREDENHEID

Rosa Novum werkte in 2020 voor zo’n 90 opdrachtgevers. Het grootste deel van de omzet van Rosa Novum kwam voor rekening van (semi-) publieke opdrachtgevers. Denk aan woningbouwcoöperaties en Verenigingen van Eigenaren (eerste plaats), gemeenten (tweede plaats), scholen (derde plaats) en zorgorganisaties. Maar ook bedrijven zijn volop klant bij Rosa Novum en leveren het grootste volume in aantallen klanten (in omzet staan ze op de vierde plaats). Onze opdrachtgevers vinden het belangrijk om hun geld maatschappelijk verantwoord besteden.

In 2020 is bij een kleine groep klanten (6) de klanttevredenheid gemeten. Deze kwam gemiddeld uit op de volgende rapportcijfers:

Cijfer uitvoering werkzaamheden8,5
Cijfer voor aandacht voor de klant9,3
Cijfer voor wijze van communiceren9
Cijfer totale dienstverlening8,6

 

Er zijn te weinig respondenten geraadpleegd om conclusies te trekken maar de cijfers zijn van klanten die samen staan voor 60% van de omzet! Dat zijn bemoedigende cijfers. Ze bevestigen dat we op de juist weg zijn als het gaat om onze missie om het beste sociale hoveniersbedrijf van Nederland te worden.

Meting SOCIALE IMPACT

De meting van de sociale impact leiden we af van onze missie. In 2020 hebben we daar indicatoren voor geformuleerd. Ook medewerkerstevredenheid en ziekteverzuim zijn als indicator opgenomen, (medewerkerstevredenheid zien we in deze fase als indicator voor betekenisvol werk). Niet alle indicatoren kunnen al gemeten worden maar de eerste stappen zijn gezet. Het gaat om de volgende indicatoren:

 • Betaalde en duurzame arbeidsplaatsen creëren en werk bieden voor mensen met een arbeidsbeperking. Indicatoren:
  • toename in aantal contracten (bepaald en onbepaald) met 5 mensen per jaar;
  • 80% van de mensen heeft een contract van bepaalde of onbepaalde tijd;
  • aantal mensen in sociale detachering
 • Werkenden ontwikkelen –binnen hun vermogen- tot breed inzetbare en zelfstandige Indicatoren:
  • aantal medewerkers in praktijkleren/met behaalde MBO-verklaring;
  • toename aantal (nieuw aangeleerde) taken/werkprocessen, vastgelegd in inzetbaarheidsmatrix (nog niet meetbaar);
 • Niet-werkenden, stagiaires en re-integratiekandidaten helpen ontwikkelen richting een duurzame, betaalde arbeidsplaats. Indicatoren:
  • aantal mensen in trajecten (werkfit/re-integratie, leer-werk)
  • aantal stagiaires VSO/PRO, BBL Entree, niveau 2
 • Ziekteverzuim
  • Het ziekteverzuimpercentage is 5% of lager;
 • Medewerkerstevredenheid
  • Medewerkers en kandidaten geven hun tevredenheid over het werk bij Rosa Novum minimaal een 8.

 BEREIKTE SOCIALE IMPACT

Rosa Novum heeft een start gemaakt met het meten van zijn sociale impact aan de hand van vastgestelde indicatoren. Ambitie is om ook de ontwikkeling en inzetbaarheid van onze medewerkers te kunnen meten en de ontwikkeling van de indicatoren over een langere periode in beeld te kunnen brengen. In de deze tabel zijn de indicatoren van cijfers over 2020 voorzien.

Indicator 1 Betaalde en duurzame arbeidsplaatsen

5 contracten per jaar2020instroomuitstroomopmerkingen
2752toename met 3 collega’s
waarvan beschut werk21toename met 1 collega
aantal in sociale detachering4beleid is ‘in vaste dienst
indicator moet afnemen
bepaalde tijdonbepaalde tijd
80% heeft contract55%45%

Indicator 2 Werkenden ontwikkelen tot breed inzetbare en zelfstandige onderhoudshoveniers

aantal medewerkers in praktijkleren met MBO-verklaring6

Indicator 3 Niet-werkenden, stagiaires en re-integratiekandidaten helpen ontwikkelen richting een duurzame, betaalde arbeidsplaats.

aantal mensen in trajecten (werkfit/reintegratie, leer-werk)2020waarvan instroom 2020waarvan uitstroom 2020 opmerkingen 
532Uitstroom: 1 alsnog afgekeurd, 1 naar dagbesteding)

instroom; 2 mensen met psychische kwetsbaarheid via hulpverlening

aantal stagiaires VSO/PRO, BOL/BBL niveau 1 en 2421x Bol niv 1; 1 x BBL niv 1; 2x BBL niv 2

Indicator 4 ziekteverzuim en 5 medewerkerstevredenheid

ziekteverzuim lager dan 5% 5,4% in 2020
medewerkerstevredenheid minimaal rapportcijfer 88,4 in 20202

*    detachering vindt plaats vanuit sociaal werkbedrijf IW4 uit Veenendaal

 Wat over de cijfers te vertellen is en verder opvalt:

 • Er zijn conform doelstelling 5 mensen aangenomen maar er zijn er ook 2 vertrokken. 1 medewerker vond een andere baan (positieve impact, hij nam dit besluit zelf en vond een baan die beter bij hem past) en van 1 medewerker hebben we afscheid moeten nemen omdat zijn plaatsing bij ons niet lukte. De absolute toename in contracten is dus 3 medewerkers;
 • In 2020 hebben we 2 beschutte werkplekken kunnen creëren. Een plek hebben we gecreëerd op verzoek van de gemeente Veenendaal. Daarmee konden we een 23 jarige jongeman met autisme en daaruit voortvloeiende gedragsproblematiek een geschikte werkplek bieden. De tweede plek hebben we gecreëerd voor een medewerker die al bij ons werkte maar intensieve begeleiding nodig heeft. Daarmee is een vast contract voor hem veilig gesteld.
 • Het aantal lerenden (BOL, BBL, Praktijkonderwijs) was gelijk aan 2019. De meeste hebben 2 leerjaren (doen BBL en BOL niveau 1 en 2, of 3). De indicator is nog niet genormeerd: we zijn nog aan het ontdekken hoeveel stagiairs we goed kunnen begeleiden, naast de re-integreerders die ook goede begeleiding nodig hebben.
 • Re-integratie was bij de start van Rosa Novum niet voorzien als kerntaak. Maar we worden zo vaak gebeld door re-integratiebureaus en zorgorganisaties of we een plek kunnen bieden aan iemand die de arbeidsmarkt weer wil verkennen, dat we nu daarvoor plekken creëren. In 2020 ging dit om 3 mensen met een psychische kwetsbaarheid die bij ons binnen kwamen via Pro Persona en Abrona. Twee van hen lopen anno 2021 nog stage bij ons met als doel ze naar een contract te brengen (een van hen heeft een contract gekregen in 2021), een van hen is definitief naar de dagbesteding gegaan omdat dit een betere plek voor hem is;
 • Zes medewerkers zijn in 2020 gestart met Praktijkleren met MBO-verklaring. Het gaat om collega’s zonder startkwalificatie, waar het reguliere onderwijs geen goede plek voor biedt. Twee collega’s behalen zo een praktijkverklaring op MBO 1 niveau, de andere vier doen MBO-2. Rosa Novum werkt hierin samen met AOC Aeres Velp en doet mee aan de pilot Praktijkleren die onder leiding van de gemeente Ede is gestart arbeidsmarktregio Foodvalley.
 • Het ziekteverzuim lag in 2020 net iets boven het gewenste maximum van 5%. We zijn hier tevreden mee in Corona-tijd.
 • Medewerkers waarderen het werken bij Rosa Novum met een 8,4. Dat is een mooie, bemoedigende score en betekent voor ons dat we doorgaan op de ingeslagen weg.

De grootste sociale impact bereik je als iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt vanuit werkeloosheid of niet-duurzame arbeid in een vaste baan wordt aangenomen. Dit is in 3 nieuwe gevallen gelukt in 2020. Ook hebben we ontwikkelmogelijkheden kunnen bieden via stages, re-integratie en praktijkleren. Daar lag onze grootste impact in 2020.

Leren is belangrijk bij Rosa Novum : Steffan en Sharano, en diverse andere collega’s, hebben het certificaat Wet Natuurbescherming behaald.

FINANCIEEL RESULTAAT 2020

Rosa Novum heeft in 2020 positief financieel resultaat bereikt. Rosa Novum herinvesteert de revenuen in de sociale onderneming zelf. Hoofddoelen zijn het realiseren van nieuwe, duurzame arbeidsplaatsen en het investeren in ontwikkeling en opleiding.

 COMMUNICATIE

Rosa Novum is een bedrijf met een verhaal. Dat verhaal delen we graag omdat we denken dat dit bijdraagt aan de acceptatie van mensen met een arbeidsbeperking in het bedrijfsleven. Dit doen we via onze sociale mediakanalen (Facebook en Linkedin), door deelname aan initiatieven van WSP’s, via presentaties op verzoek en via (regionale) media. Volg ons via LinkedIn/Rosa Novum of Facebook/Rosa Novum of bekijk onze website: www.rosanovum.nl

NETWERKEN EN LEREN

Rosa Novum deelt zijn kennis en ervaring met andere werkgevers. Dat doen we in diverse netwerken waaronder het Werkgeverspanel van het Werkgevers Servicepunt regio Foodvalley, werkgeversnetwerk ION, de pilot Praktijkleren regio Foodvalley, en de projectgroep psychische kwetsbaarheid van de Normaalste Zaak.

CONCLUSIE EN VOLGENDE STAPPEN

Rosa Novum heeft een goed 2020 achter de rug. Het bedrijf kent een hoge medewerkerstevredenheid, heeft met 42 werk- en leerplekken en 3 nieuwe arbeidscontracten een goede sociale impact bereikt, de klanten zijn tevreden en het financiële resultaat was goed. We zijn en hebben het conform onze pay off goed voor elkaar. Dus we zijn klaar voor de volgende stappen in 2020. Het belangrijkste doel voor 2021 is de beoogde minimale groei met 5 medewerkers (en dus de bijbehorende omzetgroei realiseren), maar graag realiseren we meer groei. Daarnaast gaan we samenwerkingsverbanden aan met gemeenten en zorgorganisaties om nog meer mensen duurzaam aan het werk te helpen. Daarover meer in het jaarbericht van 2021.